AGAPE ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

 | ALAPDOKUMENTUMAINK | PROGRAMJAINK |


Cím: 2114 Valkó, Rákóczi u. 10.

Intézményvezető: Povázsonné Zséli Zuszsanna
E-mail: agape@vaciegyhazmegye.hu
Tel.: +36-28-572-050


„Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy akarjátok, hogy veletek is bánjanak.”
(Lk 6,31)

2016. január óta az Egyházmegye Szamaritánus Szolgálatának fenntartásában működik az Agape Alapszolgáltatási Központ, mely 1996-ban a Valkói Egyházközség szociális intézményeként jött létre. Az intézményünknek helyet adó Szent Erzsébet Ház és az ott megvalósuló szeretet közösségen alapuló szociális munka a falu példaadó összefogásából és a Dúl Géza atya vezette plébániai közösségek álmából született, pályázatok és adományok segítségével.

Az intézmény szervezeti felépítése, ellátási formái többször átalakultak az évek során, de az alapvető szellemisége, célja mindvégig megmaradt: Biztonságot, elfogadó és befogadó közösséget kínál és gondoskodik időseinkről és az arra rászorultakról. Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formáink a házi segítségnyújtás és az idősek napközi ellátása, melynek keretében demens személyek gondozását is vállaljuk. A szociális étkeztetést 2017 februárjától Fenntartónk biztosítja szolgáltatóként.

Ellátási területünk Valkó és Vácszentlászló.

Az Idősek Klubja nappali ellátást nyújtó ellátási forma, melynek célja a hiányzó családi gondoskodás pótlása, ill. a napközbeni egyedüllét oldása fizikai, mentális, egészségügyi segítségnyújtás révén. Tevékenységünk biztosítja a nyugalmat, biztonságot, kiegyensúlyozottságot elfogadó, a keresztény értékeket közvetítő környezetben, ugyanakkor élmény dús programok, kézműves és szellemi tevékenységek felajánlásával igyekszünk minél tovább megőrizni ellátottaink aktivitását, külvilágra való nyitottságát.

Munkánkat segítik valamint a mentálhigiénés ellátásban aktívan részt vesznek káplánjaink, diakónusunk és Hugyecz János plébános úr.  Heti rendszerességgel van intézményünkben szentmise, gyóntatás, bibliaóra és lelki gondozói beszélgetés.

A klubban tehát komplex tevékenységet, szociális, egészségügyi és mentális állapotuknak megfelelő közösségi szolgáltatásokat nyújtunk.

2013 januárjától működik idősek nappali ellátási formánk keretein belül a demens személyek ellátása.

A demens ellátás igénybevételének feltétele, hogy pszichiáter, vagy neurológus által kiállított szakvéleménnyel rendelkezzen az ellátott. Az ellátáshoz megfelelő végzettségű szakemberre és speciális tárgyi feltételek meglétére van szükség.

Demens ellátottainkat igyekszünk a legnagyobb mértékig bevonni a klub által nyújtott programokba, de a csoportos foglalkozásokon kívül, az egyéni képességekre és megtartott készségekre épülő egyéni foglalkozásokat is tartunk a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Időseinket pályázaton elnyert, akadálymentesített kisbuszunkkal szállítjuk intézményünkbe.

Az alapszolgáltatás keretein belül, a településen jelentkező igényeknek és az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően biztosítjuk a házi segítségnyújtás szolgáltatást. Szolgáltatásunknak alapvető és elsődleges célja olyan mértékű segítségnyújtás, amely biztosítja az ellátást igénylő ember részére az önálló életvitel fenntartását, valamint egészségi és mentális állapotából vagy más okból adódó problémáinak megoldását. A szolgáltatást igénybe vevők ellátása saját otthonukban történik, az egyéni szükségletek és igények figyelembevételével. Az igénybevétel önkéntes és térítésmentes. A szolgáltatás az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője által kezdeményezhető. A megváltozott életvitel, a többgenerációs, egyháztartásban élő családok megszűnése miatt az egyedül élő idősek száma egyre növekvő tendenciát mutat. Az egyedüllét miatt több gondoskodást és figyelmet igényelnek. Intézményünk próbálja a támasz szerepét betöltetni. Az idősek életvitelének fenntartásában, a mindennapok nehézségeiben a gondozó nagy segítséget nyújthat.  Ők azok, akik figyelemmel kísérik az idős emberek egészségi és mentális állapotváltozásait, így a szükséges egészségügyi ellátáshoz is hamarabb hozzájuthatnak. Napi, jó kapcsolatban vagyunk a háziorvosokkal és a gyógyszerésszel, valamint kiegyensúlyozott szakmai kapcsolatot ápolunk a családsegítő szolgálattal és az önkormányzat illetékeseivel is.

Munkatársaink harmóniában, a keresztényi és alapvető emberi értékek szellemében végzik feladataikat és viszonyulnak egymás és a gondozottaink felé. Valamennyien igyekszünk szakmai tudásunk legjavát adni és folyamatosan fejleszteni ismereteinket, szolgáltatásainkat.

OazisKoll

| VISSZA: INTÉZMENYEINK